Thanksgiving Basketball game
San Jose VS Northern CA Duc Tri Tuy Hoa Team
(11-26-11)

ĐỨC-TRÍ TUY-HÒA ASSOCIATION
美國綏和華裔 、 德智校友聯誼會